53. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ข้อมูลตัวชี้วัด “ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)”

ใน พ.ศ. 2562 พบว่า ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 15-357 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 50.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ค่าเฉลี่ยรายปี อยู่ในช่วง 10-41 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐาน 25.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยพบในบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ภาคเหนือ (ยกเว้นเชียงใหม่) เชียงใหม่ สระบุรี (หน้าพระลาน) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ยรายปีเกินค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาในภาพรวมทั้งประเทศค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 24.9 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ฝุ่นละออง PM2.5  มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ พ.ศ. 2558 แต่ใน พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยรายปีและจำนวนวันที่เกินมาตรฐานเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ในเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ ยกเว้นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อพิจารณาในช่วง พ.ศ. 2554-2562 พบว่า ฝุ่นละออง PM2.5 บริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สระบุรี (หน้าพระลาน) มีแนวโน้มลดลง แต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (กรมควบคุมมลพิษ, 2563ข)

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เฉลี่ยรายปีและค่าเฉลี่ยรายพื้นที่ พ.ศ. 2554–2562

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2563ข)

ดาวน์โหลดข้อมูล